+ kørsel, transporttid og evt, andre udgifter. Vi hjælper dig med at udrede siddestillingen og bryder ind med løsninger, du selv kan gå videre med.

+ kørsel, transporttid og evt. andre udgifter. Vi hjælper dig med udredning af siddestillingen, opstilling af mål og funktionskrav, og hjælper dig med tilpasning af kørestolen evt, afprøvning af nyt produkt.

Du overdrager sagen til os, og vi løser den.

+ kørsel transporttid og evt. andre udgifter

+ kørsel transporttid og evt. andre udgifter

+ kørsel transporttid og evt. andre udgifter

+ kørsel transporttid og evt. andre udgifter

Sådan håndterer Siddestillingskompagniet dine personoplysninger Siddestillingskompagniet beskytter og behandler personoplysninger om klienter, leverandører, samarbejdspartnere og modtagere af markedsføringsinformationer i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning. 1.Hvilke personoplysninger er der tale om? ”Personoplysninger” omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. personens navn, mailadresse, CPR-nummer og adresse samt oplysninger om personens fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold. Oplysninger om juridiske personer er således ikke omfattet af definitionen ”personoplysninger”. Behandling af personoplysninger sker udelukkende i nødvendigt omfang med det formål at løse en given rådgivningsopgave i forhold til det særlige kerneområde, som Siddestillingskompagniet praktiserer indenfor, samt i forbindelse med markedsføringsaktiviteter – herunder udsendelse af nyhedsbreve. 2. Hvor kommer oplysningerne fra Personoplysninger indsamles direkte hos dig eller fra tredjemand som fx opgavestillende kommunale myndigheder eller samarbejdspartnere af relevans for opgaveløsningen. 3. Hvordan behandles oplysningerne Personoplysninger indsamles, registreres, opbevares, bruges eller videregives udelukkende i det omfang, det er nødvendigt for at løse den konkrete opgave. Som oftest vil det være nødvendigt at behandle almindelige personoplysninger i form af navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse. Denne behandling sker med det formål at kunne levere, fakturere, kvalitetssikre og kontrollere ydelsen korrekt, og så vi kan leve op til kravet om dokumentation i forhold til Sundhedslovgivningen. Derudover kan det i visse situationer være nødvendigt for os at behandle personfølsomme oplysninger som fx helbredsoplysninger. 4. Hvem videregives dine personoplysninger til? Vi videregiver alene dine personoplysninger hvis det er nødvendigt for opgaveløsningen, og der er lovligt grundlag for det. Det kan være offentlige myndigheder eller private virksomheder, der skal videreformidle eller implementere den af Siddestillingskompagniet givne rådgivning. Hvad angår udsendelse af nyhedsbreve er der truffet en databehandleraftale med et amerikansk (som i GDPR-sprog er et såkaldt tredieland) firma: Mail Chimp, der leverer en enkel udsendelsesløsning, og som i øvrigt er omfattet af en Privacy Shield aftale imellem USA og EU. Mail Chimp registrerer, opbevarer og behandler navn, e-mail, ip-adresse samt tidspunkt for tilmelding. Denne løsning indebærer dobbelt tilmelding i form af en bekræftelse på tilmeldingen samt en umiddelbar mulighed for at afmelde nyhedsbrevet. Hvad angår Siddestillingskompagniets hjemmeside(r) www.siddestillingskompagniet.dk og www.tryksaar.dk anvendes One.com som webhotel. Siddestillingskompagniet indsamler eller anvender ingen personoplysninger herfra. 5. Hvornår sletter vi dine oplysninger? Dine personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til. Retningslinjer for opbevaringstiden forholder sig til de forpligtelser, som gældende lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav foreskriver. 6. Hvilke rettigheder har du? Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Siddestillingskompagniet. Du har følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ret til sletning I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ret til begrænsning af behandling Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Retten til at trække samtykke tilbage Hvis behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Siddestillingskompagniet på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 7. Hvordan sikrer vi dine oplysninger? * Dine oplysninger sikres ved opbevaring på ekstern harddisk, som opbevares i aflåst lokale. * I tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse er det muligt at genoprette tilgængeligheden * og adgangen til personoplysninger via sikkerhedskopiering. * Der sker regelmæssig opdatering og vurdering af effektiviteten af * sikkerhedsforanstaltningerne. 8. Kontakt Du kan kontakte Siddestillingskompagniet, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor under punkt 6, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har andre spørgsmål til vores persondatapolitik. Du kan i den forbindelse kontakte os på følgende vis: Siddestillingskompagniet att. Helle Dreier Galgebakken Neder 8 – 9a 2620 Albertslund Telefon: +45 29 26 09 87 E-mail: helle@siddestillingskompagniet.dk 9. Klage til Datatilsynet Du kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk 10. Ændringer i vores databeskyttelsespolitik Vores databeskyttelsespolitik er senest opdateret den 6. juli 2018 og ændres løbende.