Sådan håndterer Siddestillingskompagniet dine personoplysninger

Siddestillingskompagniet beskytter og behandler personoplysninger om klienter,
leverandører, samarbejdspartnere og modtagere af markedsføringsinformationer i
overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning.

1.Hvilke personoplysninger er der tale om?

”Personoplysninger” omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk
person, f.eks. personens navn, mailadresse, CPR-nummer og adresse samt oplysninger om
personens fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold. Oplysninger om
juridiske personer er således ikke omfattet af definitionen ”personoplysninger”.
Behandling af personoplysninger sker udelukkende i nødvendigt omfang med det formål at
løse en given rådgivningsopgave i forhold til det særlige kerneområde, som
Siddestillingskompagniet praktiserer indenfor, samt i forbindelse med
markedsføringsaktiviteter – herunder udsendelse af nyhedsbreve.

2. Hvor kommer oplysningerne fra

Personoplysninger indsamles direkte hos dig eller fra tredjemand som fx opgavestillende
kommunale myndigheder eller samarbejdspartnere af relevans for opgaveløsningen.

3. Hvordan behandles oplysningerne

Personoplysninger indsamles, registreres, opbevares, bruges eller videregives udelukkende
i det omfang, det er nødvendigt for at løse den konkrete opgave.
Som oftest vil det være nødvendigt at behandle almindelige personoplysninger i form af
navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse. Denne behandling sker med det formål at
kunne levere, fakturere, kvalitetssikre og kontrollere ydelsen korrekt, og så vi kan leve op
til kravet om dokumentation i forhold til Sundhedslovgivningen. Derudover kan det i visse
situationer være nødvendigt for os at behandle personfølsomme oplysninger som fx
helbredsoplysninger.

4. Hvem videregives dine personoplysninger til?

Vi videregiver alene dine personoplysninger hvis det er nødvendigt for opgaveløsningen,
og der er lovligt grundlag for det. Det kan være offentlige myndigheder eller private
virksomheder, der skal videreformidle eller implementere den af Siddestillingskompagniet
givne rådgivning.
Hvad angår udsendelse af nyhedsbreve er der truffet en databehandleraftale med et
amerikansk (som i GDPR-sprog er et såkaldt tredieland) firma: Mail Chimp, der leverer en
enkel udsendelsesløsning, og som i øvrigt er omfattet af en Privacy Shield aftale imellem
USA og EU.
Mail Chimp registrerer, opbevarer og behandler navn, e-mail, ip-adresse samt tidspunkt
for tilmelding.
Denne løsning indebærer dobbelt tilmelding i form af en bekræftelse på tilmeldingen samt
en umiddelbar mulighed for at afmelde nyhedsbrevet.
Hvad angår Siddestillingskompagniets hjemmeside(r) www.siddestillingskompagniet.dk
og www.tryksaar.dk anvendes One.com som webhotel. Siddestillingskompagniet indsamler
eller anvender ingen personoplysninger herfra.

5. Hvornår sletter vi dine oplysninger?

Dine personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål,
som oplysningerne var indsamlet og behandlet til. Retningslinjer for opbevaringstiden
forholder sig til de forpligtelser, som gældende lovgivning, herunder dokumentations- og
revisionskrav foreskriver.

6. Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til behandling af
oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Siddestillingskompagniet. Du har følgende rettigheder:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række
yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid
ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte
Siddestillingskompagniet på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores
behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og
op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det
derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

7. Hvordan sikrer vi dine oplysninger?

8. Kontakt

Du kan kontakte Siddestillingskompagniet, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som
beskrevet ovenfor under punkt 6, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har andre
spørgsmål til vores persondatapolitik.
Du kan i den forbindelse kontakte os på følgende vis:
Siddestillingskompagniet
att. Helle Dreier
Galgebakken Neder 8 – 9a
2620 Albertslund
Telefon: +45 29 26 09 87
E-mail: helle@siddestillingskompagniet.dk

9. Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Se mere på
www.datatilsynet.dk

10. Ændringer i vores databeskyttelsespolitik

Vores databeskyttelsespolitik er senest opdateret den 6. juli 2018 og ændres løbende.